Scenic Marathon – Run on Good View Road.

PHONE:          66 61010-4665

E-MAIL:           info@raceup.co.th

ADDRESS:      Bangkok, Thailand

Image Alt
Rayong Half 2024

SCENIC HALF MARATHON RAYONG 2024

วันแข่งขัน :  4 สิงหาคม 2567 เวลา : 4:30-8:00 น.
สถานที่ : สวนสาธารณะแหลมเจริญ อ.เมือง จ.ระยอง
แผนที่: https://goo.gl/maps/puZbDeQcKa6YDkXG8
วันรับอุปกรณ์ : 3 สิงหาคม 2567 เวลา : 10:00-18:00 น.
สถานที่ : ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น (Passione Shopping Destination)

RACE INFORMATION

RACE PRIZE

RACE PACK

COURSE MAP

PARKING & SHUTTLE

RULES

[กติกาการแข่งขัน – Rules]

 1. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการยืนยันว่าผู้ร่วมเข้าแข่งขันยอมรับกฎและกติกาการแข่งขันที่เกี่ยวข้องทั้งของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย (AAT) กฎกติกาของผู้จัดการแข่งขัน และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผู้จัดการแข่งขันได้จัดการแข่งขันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นสำคัญ คำแนะนำและคำเตือนต่างๆ ถือเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้เข้าแข่งขันยอมรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง ผู้จัดการแข่งขันไม่มีส่วนรับผิดชอบในการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตทั้งจากการฝึกซ้อมหรือเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนสมัครร่วมการแข่งขันหรือก่อนวันทำการแข่งขัน
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องออกจากการแข่งขันทันที หากได้รับคำวินิจฉัยของทีมงานแพทย์ ผู้อำนวยการแข่งขัน กรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2567 ต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
 5. รางวัลการแข่งขันประเภทรวม Overall ใช้เกณฑ์การตัดสินจากเวลาเข้าเส้นชัย (Gun Time)
  • ประเภทชายบุคคลทั่วไป (Men’s Overall)
  • ประเภทหญิงบุคคลทั่วไป (Women’s Overall)
  • ประเภทชายคนไทย (Men’s Overall Thai)
  • ประเภทหญิงคนไทย (Women’s Overall Thai)
 6. การคำนวนอายุของผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้การคำนวนอายุจากปีเกิดที่ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัครคำนวณโดยนำ ปี ค.ศ. ที่จัดการแข่งขันลบด้วย ปี ค.ศ. เกิดของผู้เข้าแข่ง  (ตัวอย่าง เกิดปี 1987 ให้นำปี 2023– 1987 = 36 ปี ) และกำหนดการแบ่งรุ่นอายุในแต่ละประเภทการแข่งขันดังนี้
  • ฮาล์ฟมาราธอนชาย 16-19 ปี, 20-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี,40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-69 ปี และ 70 ปีขึ้นไป
  • ฮาล์ฟมาราธอนหญิง 16-19 ปี, 20-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี,40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-69 ปี และ 70 ปีขึ้นไป
   *ผู้สมัครประเภทนักวิ่งชั้นแนวหน้า (Elite Runner) จะไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันประเภทรุ่นอายุ
 7. ผู้ได้รับรางวัลประเภททั่วไปไม่จำกัดสัญชาติ (Overall) และรางวัลประเภททั่วไปสัญชาติไทย (Overall Thai) แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับรางวัลของประเภทรุ่นอายุ 
 8. รางวัลประเภททั่วไปสัญชาติไทย (Overall Thai) เป็นรางวัลพิเศษที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นักวิ่งที่มีสัญชาติไทย ถือเป็นโบนัสพิเศษ ผู้ที่ได้รับรางวัลจึงยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภททั่วไป (Overall) 
 9. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วนตามที่กำหนด นักวิ่งในระยะ 21.1 กม. ใช้ Timing chips บันทึกเวลาของนักวิ่ง และสามารถรับเวลาสถิติการวิ่งของนักวิ่งได้หลังเข้าเส้นชัย
 10. การแข่งขันได้กำหนดเวลาตัดตัวนักวิ่งหรือคัดออฟ (Cut-off Time) ผู้เข้าแข่งขันต้องวิ่งผ่านจุดตัดตัว (Cut-off Point) ก่อนเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไม่สามารถวิ่งผ่านจุดตัดตัวตามเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขันทันที (DNF) และจะไม่ได้สิทธิ์รับรางวัลการแข่งขัน
 11. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ติดหมายเลขประจำตัววิ่งในตำแหน่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือการติดหมายเลขวิ่งผิดกลุ่มอายุหรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้เข้าแข่งขันคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภทใดหรือกลุ่มอายุใด
 12. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขันแทนผู้อื่น และรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
 13. การประท้วงผลการแข่งขันสามารถทำได้โดยการเขียนคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ณ กองอำนวยการการแข่งขันเท่านั้น โดยต้องยื่นคำร้องในการประท้วงภายใน 30 นาทีนับจากประกาศผลการแข่งขันอย่างเป้นทางการ โดยต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท
 14. ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เท่านั้น
 15. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดีโอ หรือสื่อต่างๆ ที่บันทึกในรายการแข่งขันนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการโฆษณาต่างๆ
 16. เมื่อสมัครร่วมการแข่งขันและชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินจากการสมัครร่วมการแข่งขันในทุกกรณี รวมทั้งกรณีการแข่งขันถูกยกเลิกด้วยประการทั้งปวง
 17. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนหรือปฏิเสธการร่วมเข้าแข่งขันด้วยเหตุผลประการทั้งปวงของผู้จัดการแข่งขันเอง
 18. ผู้จัดการแข่งขันขอปฏิเสธในความรับผิดชอบต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในขั้นตอนการสมัครของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 19. สิทธิ์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 20. เหรียญรางวัลการแข่งขันมอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดทันทีหลังผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่เส้นชัย และมอบให้ในวันแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถขอรับเหรียญรางวัลภายหลังได้
 21. สงวนสิทธิ์ลงโทษผู้ที่ทุจริตการแข่งขันโดยใช้หมายเลขวิ่งของผู้อื่นเข้าร่วมการแข่งขันอันส่งผลต่อการตัดสินรางวัล ผู้จัดการแข่งขันขอตัดสิทธิ์ผู้กระทำผิดในการเข้าร่วมการแข่งขันในสนามการแข่งขันของบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด เป็นเวลา 3 ปี และรายงานการกระทำผิดดังกล่าวต่อสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

***********************************************

ผู้เข้าแข่งขันที่ใช้หมายเลขของผู้อื่นเข้าร่วมการแข่งขันถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน

Not allow to transfer BIB to others