Scenic Marathon – Run on Good View Road.

PHONE:          66 61010-4665

E-MAIL:           info@raceup.co.th

ADDRESS:      Bangkok, Thailand

Image Alt
Chanthaburi Half 2024

SCENIC HALF MARATHON CHANTHABURI 2024

สถานที่ : จุดชมวิวหินโคร่ง ชายหาดคุ้งวิมาน ต.สนามไชย อ. นายายอาม จ.จันทบุรี
แผนที่: https://goo.gl/maps/pXbXzDMCmDuBKTRy6
วันรับอุปกรณ์: 25 พฤษภาคม 2567 เวลา : 10:00-18:00 น.
วันแข่งขัน :  26 พฤษภาคม 2567 เวลา : 4:30-8:30 น.
ฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้พิชิตเนินนางพญา พบกับประสบการณ์การวิ่งแข่งขันทางถนนบนเส้นทางที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดของชายฝั่งทะเลตะวันออก “ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนจันทบุรี 2024” ในธีมงานอันสดใสของฤดูกาลแห่งมหานครผลไม้จังหวัดจันทบุรี

RACE INFORMATION

RACE PRIZE

RACE PACK

COURSE MAP

PARKING & SHUTTLE

RULES

[กติกาการแข่งขัน – Rules]

 1. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการยืนยันว่าผู้ร่วมเข้าแข่งขันยอมรับกฎและกติกาการแข่งขันที่เกี่ยวข้องทั้งของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย (AAT) กฎกติกาของผู้จัดการแข่งขัน และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผู้จัดการแข่งขันได้จัดการแข่งขันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นสำคัญ คำแนะนำและคำเตือนต่างๆ ถือเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้เข้าแข่งขันยอมรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง ผู้จัดการแข่งขันไม่มีส่วนรับผิดชอบในการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตทั้งจากการฝึกซ้อมหรือเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนสมัครร่วมการแข่งขันหรือก่อนวันทำการแข่งขัน
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องออกจากการแข่งขันทันที หากได้รับคำวินิจฉัยของทีมงานแพทย์ ผู้อำนวยการแข่งขัน กรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ตามเกณฑ์ที่กำหนด และพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวหรือพาสปอร์ตที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด และรูปถ่ายติดอยู่เพื่อรายงานตัวเข้ารับรางวัล
  • ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
  • ระยะมินิมาราธอน 10 กม. ต้องมีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป
 5. การจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท
  • ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
  • มินิมาราธอน 10 กม.
 6. รางวัลการแข่งขันประเภทรุ่นทั่วไป Overall ใช้เกณฑ์การตัดสินจากเวลาเข้าเส้นชัย (Gun Time)
  • ประเภทชายบุคคลทั่วไป (Men’s Overall)
  • ประเภทหญิงบุคคลทั่วไป (Women’s Overall)
 7. รางวัลการแข่งขันประเภทรุ่นอายุ ใช้เกณฑ์การตัดสินจากเวลาสุทธิ (Net Time/Chip Time) 
 8. การคำนวนอายุของผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้การคำนวนอายุจากปีเกิดที่ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัครคำนวณโดยนำ ปี ค.ศ. ที่จัดการแข่งขันลบด้วย ปี ค.ศ. เกิดของผู้เข้าแข่ง  (ตัวอย่าง เกิดปี 1987 ให้นำปี 2023– 1987 = 36 ปี ) และกำหนดการแบ่งรุ่นอายุในแต่ละประเภทการแข่งขันดังนี้
  • ฮาล์ฟมาราธอนชาย 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
  • ฮาล์ฟมาราธอนหญิง 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป 
  • มินิมาราธอนชาย 14-19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
  • มินิมาราธอนหญิง 14-19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
   *ผู้สมัครประเภทนักวิ่งชั้นแนวหน้า (Elite Runner) จะไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันประเภทรุ่นอายุ
 9. ผู้ได้รับรางวัลประเภททั่วไปไม่จำกัดสัญชาติ (Overall) แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับรางวัลของประเภทรุ่นอายุ 
 10. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วนตามที่กำหนด นักวิ่งในระยะ 21.1 กม.และ 10 กม.ใช้ Timing chips บันทึกเวลาของนักวิ่ง และสามารถรับเวลาสถิติการวิ่งของนักวิ่งได้หลังเข้าเส้นชัย
 11. การแข่งขันได้กำหนดเวลาตัดตัวนักวิ่งหรือคัดออฟ (Cut-off Time) ผู้เข้าแข่งขันต้องวิ่งผ่านจุดตัดตัว (Cut-off Point) ก่อนเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไม่สามารถวิ่งผ่านจุดตัดตัวตามเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขันทันที (DNF) และจะไม่ได้สิทธิ์รับรางวัลการแข่งขัน
 12. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ติดหมายเลขประจำตัววิ่งในตำแหน่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือการติดหมายเลขวิ่งผิดกลุ่มอายุหรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้เข้าแข่งขันคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภทใดหรือกลุ่มอายุใด
 13. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขันแทนผู้อื่น และรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
 14. การประท้วงผลการแข่งขันสามารถทำได้โดยการเขียนคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ณ กองอำนวยการการแข่งขันเท่านั้น โดยต้องยื่นคำร้องในการประท้วงภายใน 30 นาทีนับจากประกาศผลการแข่งขันอย่างเป้นทางการ โดยต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท
 15. ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เท่านั้น
 16. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดีโอ หรือสื่อต่างๆ ที่บันทึกในรายการแข่งขันนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการโฆษณาต่างๆ
 17. เมื่อสมัครร่วมการแข่งขันและชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินจากการสมัครร่วมการแข่งขันในทุกกรณี รวมทั้งกรณีการแข่งขันถูกยกเลิกด้วยประการทั้งปวง
 18. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนหรือปฏิเสธการร่วมเข้าแข่งขันด้วยเหตุผลประการทั้งปวงของผู้จัดการแข่งขันเอง
 19. ผู้จัดการแข่งขันขอปฏิเสธในความรับผิดชอบต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในขั้นตอนการสมัครของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 20. สิทธิ์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 21. เหรียญรางวัลการแข่งขันมอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดทันทีหลังผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่เส้นชัย และมอบให้ในวันแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถขอรับเหรียญรางวัลภายหลังได้
 22. สงวนสิทธิ์ลงโทษผู้ที่ทุจริตการแข่งขันโดยใช้หมายเลขวิ่งของผู้อื่นเข้าร่วมการแข่งขันอันส่งผลต่อการตัดสินรางวัล ผู้จัดการแข่งขันขอตัดสิทธิ์ผู้กระทำผิดทั้งผู้ให้และผู้รับในการเข้าร่วมการแข่งขันในสนามการแข่งขันของบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด เป็นเวลา 3 ปี และรายงานการกระทำผิดดังกล่าวต่อสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

***********************************************

ผู้เข้าแข่งขันที่ใช้หมายเลขของผู้อื่นเข้าร่วมการแข่งขันถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน

Not allow to transfer BIB to others

***********************************************