Scenic Marathon – Run on Good View Road.

PHONE:          66 61010-4665

E-MAIL:           info@raceup.co.th

ADDRESS:      Bangkok, Thailand

Image Alt
CSM2024

SCENIC MARATHON CHANTHABURI 2024

สถานที่ : สวนรุกขชาติ ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
แผนที่ : https://goo.gl/maps/LiMCzpmwdJMWbMWz7
วันแข่งขัน :

อาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567 เวลา : 3:30-10:30 น.

ระยะ 42.195K, 21.1K, 10K

เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 เวลา : 16:30-18:30 น.

ระยะ 5K, 3K

วันรับอุปกรณ์ : เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 เวลา : 10:00-18:00 น.

RACE INFORMATION

RACEPACK

RACE PRIZE

COURSE MAP

RULES

กติกาการแข่งขัน
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการยืนยันว่าผู้ร่วมเข้าแข่งขันยอมรับกฎและกติกาการแข่งขันที่เกี่ยวข้องทั้งของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย (AAT) กฎกติกาของผู้จัดการแข่งขัน และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

1. ผู้จัดการแข่งขันได้จัดการแข่งขันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นสำคัญ คำแนะนำและคำเตือนต่างๆ ถือเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้เข้าแข่งขันยอมรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง ผู้จัดการแข่งขันไม่มีส่วนรับผิดชอบในการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตทั้งจากการฝึกซ้อมหรือเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนสมัครร่วมการแข่งขันหรือก่อนวันทำการแข่งขัน

2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องออกจากการแข่งขันทันที หากได้รับคำวินิจฉัยของทีมงานแพทย์ ผู้อำนวยการแข่งขัน กรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุ ณ ปี 2567 ตามเกณฑ์ที่กำหนด และพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวหรือพาสปอร์ตที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด และรูปถ่ายติดอยู่เพื่อรายงานตัวเข้ารับรางวัล

– ระยะมาราธอน 42.195 กม. ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เกิดปี พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ. 2006 หรือก่อนหน้า

– ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป เกิดปี พ.ศ. 2551 หรือ ค.ศ. 2008 หรือก่อนหน้า

– ระยะมินิมาราธอน 10 กม. ต้องมีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป เกิดปี พ.ศ. 2553 หรือ ค.ศ.. 2010 หรือก่อนหน้า

4. การจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท

– มาราธอนระยะทาง 42.195 กม.

– ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กม.

– มินิมาราธอนระยะทาง 10 กม.

5. รางวัลการแข่งขันประเภทรุ่นทั่วไป Overall ใช้เกณฑ์การตัดสินจากเวลาเข้าเส้นชัย (Gun Time)

– ประเภทชายบุคคลทั่วไป (Men’s Overall)

– ประเภทหญิงบุคคลทั่วไป (Women’s Overall)

– ประเภทชายบุคคลสัญชาติไทย (Thai Men’s Overall)

– ประเภทหญิงบุคคลสัญชาติไทย (Women’s Overall)

6. รางวัลการแข่งขันประเภทรุ่นอายุ ใช้เกณฑ์การตัดสินจากเวลาสุทธิ (Net Time/Chip Time)

7. การคำนวณอายุของผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้การคำนวนอายุจากปีเกิดที่ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัครคำนวณโดยนำ ปี ค.ศ. ที่จัดการแข่งขันลบด้วย ปี ค.ศ. เกิดของผู้เข้าแข่ง (ตัวอย่าง เกิดปี 1987 ให้นำปี 2023– 1987 = 36 ปี ) และกำหนดการแบ่งรุ่นอายุในแต่ละประเภทการแข่งขันดังนี้

– มาราธอนชาย 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป

– มาราธอนหญิง 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป

– ฮาล์ฟมาราธอนชาย 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป

– ฮาล์ฟมาราธอนหญิง 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป

– มินิมาราธอนชาย 14-19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป

– มินิมาราธอนหญิง 14-19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป

8. ผู้สมัครเข้าแข่งขันประเภท OVERALL CHAMPIONSHIP จะไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันประเภทรุ่นอายุ

9. ผู้ได้รับรางวัลประเภททั่วไปไม่จำกัดสัญชาติ (Overall) และรางวัลประเภททั่วไปสัญชาติไทย (Overall Thai) แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับรางวัลของประเภทรุ่นอายุ

10. รางวัลประเภททั่วไปสัญชาติไทย (Overall Thai) เป็นรางวัลพิเศษที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นักวิ่งที่มีสัญชาติไทย ถือเป็นโบนัสพิเศษ ผู้ที่ได้รับรางวัลจึงยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภททั่วไป (Overall)

11. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วนตามที่กำหนด นักวิ่งในระยะ 42.195 กม., 21.1 กม.และ 10 กม.ใช้ Timing chips บันทึกเวลาของนักวิ่ง และสามารถรับเวลาสถิติการวิ่งของนักวิ่งได้หลังเข้าเส้นชัย

12. การแข่งขันได้กำหนดเวลาตัดตัวนักวิ่งหรือคัดออฟ (Cut-off Time) ผู้เข้าแข่งขันต้องวิ่งผ่านจุดตัดตัว (Cut-off Point) ก่อนเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไม่สามารถวิ่งผ่านจุดตัดตัวตามเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสินให้ออกจากการแข่งขันทันที (DNF) และจะไม่ได้สิทธิ์รับรางวัลการแข่งขัน

13. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ติดหมายเลขประจำตัววิ่งในตำแหน่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือการติดหมายเลขวิ่งผิดกลุ่มอายุหรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้เข้าแข่งขันคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภทใดหรือกลุ่มอายุใด

14. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขันแทนผู้อื่น และรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล

15. การประท้วงผลการแข่งขันสามารถทำได้โดยการเขียนคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ณ กองอำนวยการการแข่งขันเท่านั้น โดยต้องยื่นคำร้องในการประท้วงภายใน 30 นาทีนับจากประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท

16. ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เท่านั้น ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น

17. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดีโอ หรือสื่อต่างๆ ที่บันทึกในรายการแข่งขันนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการโฆษณาต่างๆ

18. เมื่อสมัครร่วมการแข่งขันและชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินจากการสมัครร่วมการแข่งขันในทุกกรณี รวมทั้งกรณีการแข่งขันถูกยกเลิกด้วยประการทั้งปวง

19. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนหรือปฏิเสธการร่วมเข้าแข่งขันด้วยเหตุผลประการทั้งปวงของผู้จัดการแข่งขันเอง

20. ผู้จัดการแข่งขันขอปฏิเสธในความรับผิดชอบต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในขั้นตอนการสมัครของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

21. สิทธิ์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

22. เหรียญรางวัลการแข่งขันมอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดทันทีหลังผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่เส้นชัย และมอบให้ในวันแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถขอรับเหรียญรางวัลภายหลังได้

23. สงวนสิทธิ์ลงโทษนักวิ่งที่ทำผิดกติกาจนส่งผลเสียหายแก่ผู้จัดงานและนักวิ่งท่านอื่นอาจจะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัครและการแข่งขันทุกงานของผู้จัดในสมาคม TAMPSA เป็นระยะเวลา 2 ปี และรายงานการกระทำผิดดังกล่าวต่อสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

กติกาของงาน
1. ผู้จัดฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล การล่าช้าของรายการที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดฯ ควบคุมไม่ได้
2. ผู้จัดฯ มีการวางแผนการปฎิบัติงาน โดยคำนึกถึงความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องมาถึงบริเวณงานอย่างน้อย 30 นาที ก่อนปล่อยตัว บริเวณจุดปล่อยตัวจะปิดก่อนเวลาปล่อยตัว 15 นาทีสำหรับแต่ละประเภทระยะทาง
4. ขอให้ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดฯ และกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
5. ผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อน และระหว่างการแข่งขัน
6. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดฯ และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงาน และการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์
7. ผู้จัดฯ คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าแข่งขัน
8. ผู้จัดฯ มีสิทธิในการยกเลิกการจัดการแข่งขัน หากมาจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นภัยธรรมชาติ เหตุโรคระบาด การจราจล

 

กติกาการรับรางวัล
1. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกคน จะต้องรายงานตัวที่จุดรับรางวัลภายใน 30 นาที หลังจากประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการบริเวณ จุดรายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน หากเกินว่าเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับรางวัล ซึ่งจะไม่มีการเลื่อนลำดับขึ้นมารับรางวัลนั้นๆ นอกจากกรณีที่มีการประท้วงให้ตรวจสอบผลการแข่งขันและการประท้วงนั้นเป็นผล
2. นักวิ่งจะต้องแสดงตัวเพื่อยืนยันตัวตนด้วยเอกสารฉบับจริงหรือสำเนา เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต หรือหลักฐานที่ออกจากทางราชการที่มีรูปถ่าย
3. ผู้ชนะการแข่งขันและรับเงินรางวัลในแต่ละประเภท จะต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของเงินรางวัล
4. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลรุ่นทั่วไป (OVERALL) จะเป็นสัญชาติใดก็ได้
5. นักวิ่งที่สมัครแบบ OVERALL CHAMPIONSHIP จะได้รับรางวัลรุ่นทั่วไปเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลรุ่นกลุ่มอายุ
6. นักวิ่งที่ได้รับรางวัล จะต้องกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือรับรองการรับรางวัล”
7. นักวิ่งจะต้องติดหมายเลขวิ่ง (BIB) ด้านหน้าและสามารถเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ (Check Point) ครบถ้วน
8. ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ในกรณีทุจริตแข่งขันทุกกรณี
9. นักวิ่งจะได้รับถ้วยรางวัล และ/หรือเงินรางวัล จากประเภทเดียวเท่านั้น ไม่มีการรับรางวัลซ้ำ โดยนักวิ่งรับเพียงรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวเท่านั้น และไม่มีการเลื่อนลำดับการรับถ้วยรางวัลในอันดับถัดไป
10. การประท้วงผลการตัดสินการแข่งขันต้องกระทำภายใน 30 นาทีหลังประกาศผลอย่างเป็นทางการ ผู้ประท้วงจะต้องวางเงินค้ำประกันการดำเนินการ จำนวน 1,000 บาท ณ จุดประท้วงการแข่งขัน

***********************************************

ผู้เข้าแข่งขันที่ใช้หมายเลขของผู้อื่นเข้าร่วมการแข่งขันถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน

Not allow to transfer BIB to others

***********************************************