Scenic Marathon – Run on Good View Road.

PHONE:          66 61010-4665

E-MAIL:           info@raceup.co.th

ADDRESS:      Bangkok, Thailand

ความเป็นมา

ความเป็นมา

การกีฬาเชิงท่องเที่ยวสอดแทรกแนวคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Eco-sport Tourism) เพื่อส่งเสริมการวิ่งออกกำลังกายไปพร้อมกับการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดกิจกรรมการแข่งขันว่ิ่งในแบบมาตรฐาน และกิจกรรมสำหรับสมาชิกในครอบครัวให้ได้ออกกำลังกายไปพร้อมกับสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  เป็นที่มาของการออกแบบรายการการแข่งขันวิ่งมาราธอนบนถนนทางเรียบในท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงามผสมผสานการแข่งขันวิ่งในแบบมาตรฐานของสมาพันธ์กรีฑานานาชาติ  โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “ซีนิคมาราธอน” (Scenic Marathon)

โครงการแรกจัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี ใช้ชื่องานว่า “จันทบุรีซีนิคมาราธอน” (Chanthaburi Scenic Marathon) ในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน ชายหาดแหลมเสด็จ ชายหาดเจ้าหลาว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม มีทิวทัศน์ที่งดงาม และสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของงาน

1.เพื่อสร้างสนามวิ่งแข่งขันมาราธอนในแบบมาตรฐานสากล

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายหาดแหลมเสด็จ ชายหาดเจ้าหลาว ชายหาดคุ้งวิมาน และชายหาดแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

3.เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการในพระราชดำริ

4.เพื่อการกุศลหาทุนสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน และโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ

แนวคิดการจัดงาน

เป็นงานวิ่งบนถนนทางเรียบแบบมาตรฐานผสมผสานความงดงามและสร้างความประทับใจตลอดการแข่งขัน

จุดเด่นของงาน

1.สร้างรายการวิ่งแข่งขันแบบมาตรฐาน สร้างความประทับใจแก่นักวิ่ง

2.ถ่ายทอดความงดงามของทิวทัศน์และบรรยากาศของสนามการแข่งขัน ผ่านสื่อต่างๆ ของงานเช่นวีดีทัศน์ ภาพถ่าย

3.สร้างสรรค์ตุ๊กตาสัญลักษณ์ของงานอันโดดเด่นในชื่อว่า “ตุ๊กตาหมูดุด” หรือปลาพะยูน ประกอบด้วยคุณแม่หมูดุด และน้องหมูดุด ที่ระลึกงานจันทบุรีซีนิคมาราธอน เพื่อการกุศล โดยรายได้จากการจำหน่ายมอบให้โรงเรียนและองค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์

4.จันทบุรีมหานครผลไม้ นำเสนอความเป็นมหานครผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีภายในงานจันทบุรีซีนิคฮาล์ฟมาราธอน ในช่วงฤดูผลไม้

5.สร้างความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานโรงแรม และประชาชนในพื้นที่ในการจัดการแข่งขัน

ด้วยความตั้งใจให้การแข่งขันสร้างความประทับใจแก่นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมสมกับเป็น “Scenic Marathon – มาราธอนแห่งความงดงาม”

 ซีนิคมาราธอน
http://www.scenicmarathon.com
2 มิถุนายน 2559

จัดการแข่งขันโดย บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา
จันทบุรีซีนิคมาราธอน 2016 ณ หาดแหลมเสด็จ 19-20 พฤศจิกายน 2559
จันทบุรีซีนิคฮาล์ฟมาราธอน 2017 ณ หาดคุ้งวิมาน 25 มิถุนายน 2560