Scenic Marathon – Run on Good View Road.

PHONE:          66 61010-4665

E-MAIL:           info@raceup.co.th

ADDRESS:      Bangkok, Thailand

คณะที่ปรึกษา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

1. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
2. นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
3. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
4. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
5. น.ส.กนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง-จันทบุรี
6. นายพยัคฆพันธ์ โพธิ์แก้ว นายอำเภอท่าใหม่
7. นางสาววณิชชา วัฒนพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
8. นายคณินวัฒน์ สุขสิริรัตน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
9. นายอุทิศ เฮงศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามไชย
10. นายเมธี รัตนสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
11. นายอนุชา เทียนชัย ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ
12. นายแพทย์สมชาย ภูนวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
13.พล.ร.ท. ไชยณรงค์ ขาววิเศษ หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรอง ผบ.ทหารสูงสุด