Scenic Marathon – Run on Good View Road.

PHONE:          66 61010-4665

E-MAIL:           info@raceup.co.th

ADDRESS:      Bangkok, Thailand

Image Alt

Pranburi 2022

Scenic Half Marathon Pranburi 2022

วันแข่งขัน: 26-27 มีนาคม 2565

วันรับอุปกรณ์: เสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 (ตามรอบเวลาที่เลือก)
สถานที่: ปากน้ำปราณบีชพาร์ค ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประเภทการแข่งขัน: ระยะทาง 21.1 กม./ 10 กม./ 5 กม. และ วิ่งชายหาด 3 กม.
.
วันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. 65
• ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. เวลา 04.30 น. /Cut off 3.30 ชม.
• มินิมาราธอน 10 กม. เวลา 05.00 น. / Cut off 2.30 ชม.
• ไมโครมาราธอน 5 กม. เวลา 05.30 น. / Cut off 1.30 ชม.
วันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 65
• วิ่งชายหาดแบกสับปะรด 3 กม. เวลา 17.00 น. / Cut off 1.00 ชม.
** start-finish วนอุทยานท้าวโกษา (เขากะโหลก) **
ราคาค่าสมัคร (ราคาพิเศษ/ราคาปกติ)
• ระยะทาง 21.1 กม. ค่าสมัคร 850/950 บาท
• ระยะทาง 10 กม. ค่าสมัคร 650/750 บาท
• ระยะทาง 5 กม. ค่าสมัคร 550/650 บาท
• ระยะทาง 3 กม. วิ่งชายหาดแบกสับปะรด ค่าสมัคร 550 บาท (รับสับปะรด 1 ลูก)
** บัตรประเภท Elite สำหรับนักวิ่งแนวหน้าที่ต้องการแข่งขันรางวัลรุ่นทั่วไป (Overall)
** บัตรราคาพิเศษ (Early Bird) มีจำนวนจำกัด
หมายเหตุ:
*ค่าสมัครไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการสมัครและชำระเงิน 7%
*กรณีเลือกจัดส่ง ค่าจัดส่ง 80 บาท ชิ้นต่อไปบวกเพิ่มชิ้นละ 20 บาท
• รางวัลรุ่นทั่วไป (Overall) 1-3 อันดับ (ชาย/หญิง) – เงินรางวัลและถ้วยรางวัล
• รางวัลรุ่นอายุ (Age Group) 1-5 อันดับ (ชาย/หญิง) – ถ้วยรางวัล
หมายเหตุ:
**นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทั่วไป (Overall) ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลรุ่นอายุ (Age Group)
**ประเภท 5 กม. มีเฉพาะรางวัลทั่วไป (Overall)
**ประเภท 3 กม. ไม่มีการแข่งขัน
• หมายเลขแข่งขัน – BIB
• เสื้อที่ระลึก
• เหรียญรางวัล
• ถุงผ้าโลกรักษ์โลก
• เสื้อฟินิชเชอร์ (เฉพาะระยะ 21.1 กม. ที่เข้าเส้นชัย)
• สับปะรด 1 ลูก (เฉพาะระยะ 3 กม. Beach Run)
• ประกันอุบัติเหตุ
• E-Certificate
– ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของหน่วยงานสาธารณสุข
– ไม่อนุญาตให้มีการวิ่งแทนกันด้วยหมายเลขวิ่ง (BIB) ของผู้อื่นในทุกกรณี
– ผู้สมัครทุกท่านจะต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมสำหรับการแข่งขัน

 

สถานที่: ปากน้ำปราณบีชพาร์ค ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

พิกัด GPS: https://goo.gl/maps/w6pbeRh6ax9GXXiEA

แผนผังพื้นที่วันรับอุปกรณ์

แผนผังพื้นที่วันแข่งขัน (ก่อนปล่อยตัว)

แผนผังพื้นที่วันแข่งชัน (เส้นชัย)

 1. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการยืนยันว่าผู้ร่วมเข้าแข่งขันยอมรับกฎและกติกาการแข่งขันที่เกี่ยวข้องทั้งของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย (AAT) กฎกติกาของผู้จัดการแข่งขันซีนิคฮาล์ฟมาราธอนปราณบุรี และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผู้จัดการแข่งขันได้จัดการแข่งขันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นสำคัญ คำแนะนำและคำเตือนต่างๆ ถือเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้เข้าแข่งขันยอมรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง ผู้จัดการแข่งขันไม่มีส่วนรับผิดชอบในการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตทั้งจากการฝึกซ้อมหรือเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนสมัครร่วมการแข่งขันหรือก่อนวันทำการแข่งขัน
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องออกจากการแข่งขันทันที หากได้รับคำวินิจฉัยของทีมงานแพทย์ ผู้อำนวยการแข่งขัน กรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 4. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดีโอ หรือสื่อต่างๆ ที่บันทึกในรายการแข่งขันนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการโฆษณาต่างๆ
 5. เมื่อสมัครร่วมการแข่งขันและชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินจากการสมัครร่วมการแข่งขันในทุกกรณี รวมทั้งกรณีการแข่งขันถูกยกเลิกด้วยประการทั้งปวง
 6. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนหรือปฏิเสธการร่วมเข้าแข่งขันด้วยเหตุผลประการทั้งปวงของผู้จัดการแข่งขันเอง
 7. ผู้จัดการแข่งขันขอปฏิเสธในความรับผิดชอบต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในขั้นตอนการสมัครของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 8. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 9. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไปนี้
  • ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กม. ต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
  • ระยะมินิมาราธอน 10 กม. ต้องมีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป
 10. การจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภท
  • อาล์ฟมาราธอน 21.10 กม.
  • มินิมาราธอน 10 กม.
  • ไมโครมาราธอน 5 กม.
 11. รางวัลการแข่งขันประเภทรวม Overall ใช้เกณฑ์การตัดสินจากเวลาเข้าเส้นชัย (Gun Time)
  • ประเภทชายบุคคลทั่วไป (Men’s Overall)
  • ประเภทหญิงบุคคลทั่วไป (Women’s Overall)
 12. การแบ่งประเภทรุ่นอายุของผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้การคำนวนอายุจากปีเกิดที่ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัคร โดยแบ่งรุ่นอายุในแต่ละประเภทการแข่งขันดังนี้
  • ฮาล์ฟมาราธอนชาย 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
  • ฮาล์ฟมาราธอนหญิง 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
  • มินิมาราธอนชาย 14-19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
  • มินิมาราธอนหญิง 14-19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี,  40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 13. รางวัลการแข่งขันประเภทรุ่นอายุ ใช้เกณฑ์การตัดสินจากเวลาสุทธิ (Net Time/Chip Time)
 14. ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล
 15. ผู้ได้รับรางวัลประเภททั่วไป (Overall) แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับรางวัลของประเภทรุ่นอายุ
 16. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วนตามที่กำหนด นักวิ่งในระยะ 21.1 กม.และ 10 กม.ใช้ Timing chips บันทึกเวลาของนักวิ่ง และสามารถรับเวลาสถิติการวิ่งของนักวิ่งได้หลังเข้าเส้นชัย
 17. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ติดหมายเลขประจำตัววิ่งในตำแหน่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือการติดหมายเลขวิ่งผิดกลุ่มอายุหรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้เข้าแข่งขันคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภทใดหรือกลุ่มอายุใด
 18. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขันแทนผู้อื่นและรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
 19. การประท้วงผลการแข่งขันสามารถทำได้โดยการเขียนคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ณ กองอำนวยการการแข่งขันเท่านั้น โดยต้องยื่นคำร้องในการประท้วงภายใน 30 นาทีนับจากประกาศผลการแข่งขันอย่างเป้นทางการ โดยต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท
 20. ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 เท่านั้น
 21. เหรียญรางวัลการแข่งขันมอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดทันทีหลังผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่เส้นชัย และมอบให้ในวันแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถขอรับเหรียญรางวัลภายหลังได้

 

จุดจอดรถยนต์วันรับอุปกรณ์

จุดจอดรถยนต์วันแข่งขัน