Image Alt

Race Information CSMH19

Chanthaburi Scenic Half Marathon 2019

สถานที่ : จุดชมวิวหินโคร่ง ชายหาดคุ้งวิมาน ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

วันที่ :  16 มิถุนายน 2562

เวลา : 5:30-9:30 น. 

ฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้พิชิตเนินนางพญา พบกับประสบการณ์ของการวิ่งแข่งขันทางถนนบนเส้นทางที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดของชายฝั่งทะเลตะวันออก “จันทบุรีซีนิคฮาล์ฟมาราธอน 2019” ในธีมงานอันสดใสของฤดูกาลแห่งมหานครผลไม้จังหวัดจันทบุรี

 

 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน ณ จุดชมวิวหินโคร่ง ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
พิกัด GPS = 12.608160, 101.870207

สถานที่รับหมายเลขวิ่ง

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00-18:00 น. ณ จุดชมวิวหินโคร่ง ชายหาดคุ้งวิมาน

ขั้นตอนการรับหมายเลขวิ่ง
1. ตรวจสอบเลขที่การสมัคร

2. แจ้งหมายเลขการสมัครและชื่อผู้สมัคร พร้อมแสดงหลักฐานแสดงตัวตน

 1. รับด้วยตนเอง แสดงหลักฐานแสดงตัวตน ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต
 2. รับแทน แสดงหลักฐานแสดงตัวตนของผู้สมัครพร้อมเซ็นมอบอำนาจการรับแทน

3. รับหมายเลขวิ่งและเสื้อวิ่งตามขนาดเสื้อที่ระบุในขั้นตอนการสมัคร พร้อมเซ็นรับ

4. ตรวจสอบความถูกต้อง

 • ตรวจสอบชื่อ ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ
 • ตรวจสอบการทำงานของชิพจับเวลาสำหรับระยะ  21 กม. และ 10 กม.
 1. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการยืนยันว่าผู้ร่วมเข้าแข่งขันยอมรับกฎและกติกาการแข่งขันที่เกี่ยวข้องทั้งของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) กฎกติกาของผู้จัดการแข่งขันจันทบุรีซีนิคมาราธอน และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผู้จัดการแข่งขันได้จัดการแข่งขันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นสำคัญ คำแนะนำและคำเตือนต่างๆ ถือเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้เข้าแข่งขันยอมรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง ผู้จัดการแข่งขันไม่มีส่วนรับผิดชอบในการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตทั้งจากการฝึกซ้อมหรือเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนสมัครร่วมการแข่งขันหรือก่อนวันทำการแข่งขัน
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องออกจากการแข่งขันทันที หากได้รับคำวินิจฉัยของทีมงานแพทย์ ผู้อำนวยการแข่งขัน กรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 4. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดีโอ หรือสื่อต่างๆ ที่บันทึกในรายการแข่งขันจันทบุรีซีนิคมาราธอน เพื่อการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการโฆษณาต่างๆ
 5. เมื่อสมัครร่วมการแข่งขันและชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินจากการสมัครร่วมการแข่งขันในทุกกรณี รวมทั้งกรณีการแข่งขันถูกยกเลิกด้วยประการทั้งปวง
 6. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนหรือปฏิเสธการร่วมเข้าแข่งขันด้วยเหตุผลประการทั้งปวงของผู้จัดการแข่งขันเอง
 7. ผู้จัดการแข่งขันขอปฏิเสธในความรับผิดชอบต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในขั้นตอนการสมัครของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 8. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 9. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไปนี้
  • ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กม. ต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
  • ระยะมินิมาราธอน 10.55 กม. ต้องมีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป
 1. การจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท
  • อาล์ฟมาราธอน 21.10 กม.
  • มินิมาราธอน 10.55 กม.
  • ไมโครมาราธอน 5.0 กม. (มีการแข่งขันเฉพาะรุ่นทั่วไป)

กิจกรรมวิ่งทุเรียน 3 กม. ไม่มีการแข่งขัน

 1. รางวัลการแข่งขันประเภทรวม Overall ใช้เกณฑ์การตัดสินจากเวลาเข้าเส้นชัย (Gun Time)
  • ประเภทชายบุคคลทั่วไป (Men’s Overall)
  • ประเภทหญิงบุคคลทั่วไป (Women’s Overall)
 2. การแบ่งประเภทรุ่นอายุของผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้การคำนวนอายุจากวัน-เดือน-ปีเกิดที่ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัครจนวันที่ทำการแข่งขัน 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยแบ่งรุ่นอายุในแต่ละประเภทการแข่งขันดังนี้
  • ฮาล์ฟมาราธอนชาย 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
  • ฮาล์ฟมาราธอนหญิง 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
  • มินิมาราธอนชาย 14-19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
  • มินิมาราธอนหญิง 14-19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี,  40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ: กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ป่าชายเลนไม่มีการแข่งขัน

 1. รางวัลการแข่งขันประเภทรุ่นอายุ ใช้เกณฑ์การตัดสินจากเวลาสุทธิ (Net Time)
 2. ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล
 3. ผู้ได้รับรางวัลประเภททั่วไป (Overall) แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับรางวัลของประเภทรุ่นอายุ
 4. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วนตามที่กำหนด นักวิ่งในระยะ 21.1 กม.และ 10.5 กม.ใช้ Timing chips บันทึกเวลาของนักวิ่ง และสามารถรับเวลาสถิติการวิ่งของนักวิ่งได้หลังเข้าเส้นชัย
 5. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ติดหมายเลขประจำตัววิ่งในตำแหน่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือการติดหมายเลขวิ่งผิดกลุ่มอายุหรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้เข้าแข่งขันคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภทใดหรือกลุ่มอายุใด
 6. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขันแทนผู้อื่นและรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
 7. การประท้วงผลการแข่งขันสามารถทำได้โดยการเขียนคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ณ กองอำนวยการการแข่งขันเท่านั้น โดยต้องยื่นคำร้องในการประท้วงภายใน 30 นาทีนับจากประกาศผลการแข่งขันอย่างเป้นทางการ
 8. ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เท่านั้น
 9. เหรียญรางวัลการแข่งขันมอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดทันทีหลังผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่เส้นชัย และมอบให้ในวันแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถขอรับเหรียญรางวัลภายหลังได้

จุดจอดรถยนต์และเส้นทางเดินรถรับ-ส่ง
———————————————-

แบ่งเป็น 3 เส้นทาง
1.เส้นสีชมพู หาดเจ้าหลาว-หาดคุ้งวิมาน ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลา 20 นาที
เริ่มต้นจากสุดหาดเจ้าหลาว เจ้าหลาวฟอร์เรสบีชรีสอร์ท

2.เส้นสีฟ้า หาดแหลมเสด็จ-หาดคุ้งวิมาน ระยะทาง 13 กม. ใช้เวลา 15 นาที
เริ่มต้นจากสุดหาดแหลมเสด็จจังเกิ้ลเบย์รีสอร์ท

3.เส้นสีเหลือง จุดจอดรถยนต์วงเวียนโลมา-หาดคุ้งวิมาน ระยะทาง 2.5 กม. ใช้เวลา 3 นาที

จุดจอดรถยนต์/รถรับ-ส่ง